صنایع روشنایی KMC : دوفاز شدن شبکه ی برق

در بسیاری از موارد مشاهده می شود که  پریزهای برق هردو دارای فاز می باشند ویا به اصطلاح دوفاز شده اند . این اتفاق زمانی اتفاق می افتد که سیم سر وسط ترانس توزیع برق قطع شده باشد. در ترانس های توزیع برق در شبکه های انتقال معمولا انشعاب چندین مشترک از یک ترانس منشعب می شود و معمولا یک سیم نول برای هر سه فاز استفاده می شود و این سیم نول نیز به صورت مشترک بین تعداد مشترک ها کشیده می شود . 

 

 

سیم کشی

سیم نول به صورت سیم مستقلی برای هر ستون کشیده شده است این سیم ممکن است به هر دلیلی قطع شود و نول از مدار خارج شود . در سیستم سه فاز اگر جریان کشیده شده از هرفاز برابر باشد ، هیچ جریانی از سیم نول عبور نمی کند (مانند یک موتور سه فاز) در این حالت ولتازها نیز درهمان حالت استاندارد و برابر می باشند ولتاژ خط ۳۸۰و ولتاژ فاز ۲۳۰ولت  و صفر جریانی را در سیم نول داریم  . 

. زمانی که در یک شبکه ی توزیع برق (مانند مشترکین برق خانگی) که هر خانه به یک فاز متصل می باشد و میزان مصرف در هر خانه متفاوت می باشد این تعادل جریانی به هم می خورد و باعث جابجایی صفر جریانی در برایند برداری مصرف خواهیم داشت و این باعث تغییر در ولتاژ خط و فاز می شود .

 
فاز
فاز
نامتقارنی در 3 فاز
در شکل فوق زمانی که سیم نول متصل باشد جریان اضافی از سیم نول عبور کرده و ولتاژها به رنج استاندارد خود برمی گردند. . همانطور که قبلا اشاره شد قطعی سیم  نول از سر ترانس توزیع باعث این اتفاق می شود . همانطور که در شکل های بالا مشاهده می شود در بعضی از خطوط افزایش ولتاژ و در بعضی دیگر کاهش ولتاژ مشاهده می شود . 
در پارک ها و اماکنی که در آنها از تعداد زیادی چراغ های روشنایی استفاده می شود این مشکل به وضوح دیده می شود . در این چراغ ها سیم نول از یک تیر به تیر دیگر از طریق زمینی انتقال داده شده است و میزان قطعی در یکی تیرها به تیر بعدی که انشعاب سیم نول می باشد قطع شده و تقارن ولتاژی به هم خورده و تغییر ولتاژی شدیدی در خط دیده می شود. 
چراغ پارک