صنایع روشنایی KMC : پیش گرمایش Preheating

لامپ های فلورسنت (FL , CFL , PLL ,FML ) همانطور که در بخش های قبلی با ساختمان داخلی آن آشنا شدیم ، برای راه اندازی نیاز به یک ولتاژ بالا در ابتدا و کنترل جریان در مدار آن داریم . در ابتدای پیدایش این لامپ ها از یک چوک ( ترانس القایی ) استفاده می شد . چوک شامل یک هسته ی آهنی و قرقره ی سیم پیچی شده می باشد که با لامپ به طور سری قرار می گیرد . هنگام راه اندازی که لامپ خاموش می باشد فیلامان های لامپ ( که هر فیلامن در حد ۲٫۵ اهم می باشد ) با چوک به شکل سری درمدار قرار می گیرد این باعث می شود تا در هنگام شروع به کار ولتاژ بسیار بالای دو سر لامپ ایجاد شود این ولتاژ بالا گاز داخل لامپ را یونیزه کرده و لامپ را روشن می کند در این حالت ( روشنی ) مقاومت لامپ در حد ۱۰۰ اهم شده و لامپ به کار خود ادامه می دهد  .

راه اندازی

جریان پیش گرمایش مورد نیاز برای فیلامان های لامپ فلورسنت ، چیزی در حدود دو تا سه برابر جریان کاری می باشد . همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود زمانیکه استارت مدار وصل می باشد از داخل چوک و فیلامان های لامپ جریان زیادی عبور می کند ، این جریان باعث گرم شدن فیلامان ها شده و ازخود الکترون منتشر می کند .به علت وجود ولتاژ بالا در دوسر لامپ و یونیزه شدن محفظه ی داخل تیوب لامپ ، لامپ آمادگی روشن شدن را دارد (احتراق Ignition ) ولامپ روشن می شود . باروشن شدن لامپ استارت نیز ازمدار خارج می شود . البته بعضی وقتها دیده می شود می شود که لامپ هنگام روشن شدن چندین بار روشن و خاموش می شود  تا لامپ روشن شود، این به این دلیل است که هنوز ولتاژ دوسر لامپ به میزان لازم برای احتراق نرسیده ، استارت از مدار خارج می شود . بعد از روشن شدن لامپ ولتاژ دوسر لامپ به ۹۵ تا ۱۱۰ ولت برای لامپ های T10 و T8 می رسد ( در ولتاژ ۲۳۰ولت برق شهر ) و مقاومت دیده شده از دوسر لامپ زمان روشن بودن چیزی در حدود ۱۰۰ اهم می باشد . جریان در مدار ثابت شده و لامپ روشن می ماند .

لامپ

در استانداردهای بالاست های الکترونیکی مدت زمان لازم را بزرگتر از ۰٫۴ ثانیه در نظر می گیرند . یعنی در بالاست های القایی که جریان عبوری باعث گرم شدن فیلامان ها می شود و مدت زمان عبور جریان بیش از ۰٫۴ ثانیه باشد ، به اصطلاح به این نوع راه اندازی ، راه اندازی گرم و  مقدار کمتر از این ( زیر ۰٫۴ ثانیه ) راه اندازی سرد می گویند . در بالاست های القایی همیشه جریان در ابتدا باید از داخل فیلامان ها عبور می کند و راه اندازی گرم را داریم . 

فیلامان

جریان پیش گرمایش مورد نیاز برای فیلامان های لامپ فلورسنت ، چیزی در حدود دو تا سه برابر جریان کاری می باشد . همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود زمانیکه استارت مدار وصل می باشد از داخل چوک و فیلامان های لامپ جریان زیادی عبور می کند ، این جریان باعث گرم شدن فیلامان ها شده و ازخود الکترون منتشر می کند .به علت وجود ولتاژ بالا در دوسر لامپ و یونیزه شدن محفظه ی داخل تیوب لامپ ، لامپ آمادگی روشن شدن را دارد (احتراق Ignition ) ولامپ روشن می شود . باروشن شدن لامپ استارت نیز ازمدار خارج می شود . البته بعضی وقتها دیده می شود می شود که لامپ هنگام روشن شدن چندین بار روشن و خاموش می شود  تا لامپ روشن شود، این به این دلیل است که هنوز ولتاژ دوسر لامپ به میزان لازم برای احتراق نرسیده ، استارت از مدار خارج می شود . بعد از روشن شدن لامپ ولتاژ دوسر لامپ به ۹۵ تا ۱۱۰ ولت برای لامپ های T10 و T8 می رسد ( در ولتاژ ۲۳۰ولت برق شهر ) و مقاومت دیده شده از دوسر لامپ زمان روشن بودن چیزی در حدود ۱۰۰ اهم می باشد . جریان در مدار ثابت شده و لامپ روشن می ماند .

در استانداردهای بالاست های الکترونیکی مدت زمان لازم را بزرگتر از ۰٫۴ ثانیه در نظر می گیرند . یعنی در بالاست های القایی که جریان عبوری باعث گرم شدن فیلامان ها می شود و مدت زمان عبور جریان بیش از ۰٫۴ ثانیه باشد ، به اصطلاح به این نوع راه اندازی ، راه اندازی گرم و  مقدار کمتر از این ( زیر ۰٫۴ ثانیه ) راه اندازی سرد می گویند . در بالاست های القایی همیشه جریان در ابتدا باید از داخل فیلامان ها عبور می کند و راه اندازی گرم را داریم .